Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Screening karcinomu děložního čípku

Rakovina děložního čípku (Ca cervixu) je po rakovině prsu druhou nejčastější malignitou mladých evropských žen ve věku 15-44 let. Podle údajů Mezinárodní Agentury pro Výzkum Rakoviny (IARC) byla v roce 2008 rakovina děložního čípku diagnostikována u přibližně

31 400 žen v 27 členských státech Evropské Unie a přibližně 13.618 žen ji ve stejném roce podlehlo.

Jelikož nejvíce postiženou skupinou jsou ženy mezi 35 až 50 rokem věku, kdy jsou pracovně aktivní a mají rodiny, sociální dopady rakoviny děložního čípku jsou ohromné.

Incidence a mortalita se liší v rámci států Evropské Unie. Zdá se, že nejpostiženější jsou hlavně nové členské státy Unie: nejvyšší mortalita byla zaznamenána v Rumunsku (13,7/100 000/rok – přepočítáno na světový standard) a Lotyšsku (10/100 000), zatímco nejnižší mortalitu vykazuje Finsko (1,1/100 000). Rozdíly jsou pravděpodobně způsobeny přítomností nebo absencí validního programu pro screening rakoviny děložního čípku.

Obzvláště důležitá je v případě cervikálního karcinomu sekundární prevence – tj. absolvování pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa. Rakovina děložního čípku je jedním z mála maligních tumorů, který může být velice účinně kontrolován screeningem.

V industriálních zemích incidence a mortalita způsobená cervikálním karcinomem dramaticky poklesla, pravděpodobně v důsledku zavedení cytologického screeningu. Podle IARC cytologický a populačně organizovaný screening prováděný každých 3-5 let může snížit incidenci cervikálního karcinomu až o 80%.

Karcinom cervixu je důsledkem virové infekce tzv. vysoce rizikovými typy lidského papilomaviru (HPV). Nezbytnou podmínkou jeho vzniku je perzistující infekce genitálního traktu žen právě vysoce rizikovými typy viru.

HPV infekce je široce rozšířená v populaci sexuálně aktivních lidí; u většiny z nich dojde ke spontánní „eliminaci“ infekce (tzv. clearance), ale v případě, že dojde k její perzistenci, může HPV způsobit buněčné změny cervikálního epitelu a u některých žen i cervikální karcinom.

Faktory, které se spolupodílejí na progresi HPV infekce do cervikální intraepiteliální neoplázie a karcinomu nejsou zatím objasněné, ale kofaktory jako snížená imunita se zdají být podstatné.

Léčba prekancerózních lézí, detekovaných mikroskopickým vyšetřením cervikální cytologie, účinně snižuje riziko rozvoje invazivního karcinomu.

Program screeningu karcinomu děložního čípku potřebuje definici screeningové politiky:

-          cílová věková skupina

-          screeningový interval při normálním výsledku screeningu

-          systém screeningových testů

-          výběrovou a léčebnou strategii pro ženy s pozitivním výsledkem screeningu

Abychom dosáhli očekávaných výsledků, organizovaný screening musí pokrýt dostatečně veliký podíl cílové populace a musí vykazovat kvalitu na každém stupni programu:

-          informace o populaci

-          pozvání cílové skupiny

-          sbírání vzorků

-          provedení testu

-          manažment abnormálních výsledků vyšetření

 
 
 
Banner Piede