Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Projekt Aurora

fiocco.Cílem projektu AURORA je vypracování společné účinné strategie pro propagaci screeningu rakoviny děložního čípku v nových členských státech EU. Projekt se zaměřuje především na ženy v produktivním věku (30-69 let), a to včetně obtížně dosažitelných  skupin. Projekt podporuje screening rakoviny děložního čípku (ve smyslu medicíny založené na důkazech) a současně i výměnu informací a praktických zkušeností z prevence rakoviny děložního čípku a s ní související osvětové a propagační činnosti.
Výstupy projektu budou sdíleny v rámci celé EU, zejména však budou sloužit odborníkům 11 členských států zapojených do projektu jako partneři (Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika, Kypr, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko, Itálie a Řecko).
Projekt AURORA byl připraven na základě priorit definovaných ve výzvě Evropské komise  z roku 2009 v rámci Programu veřejného zdraví
V souladu s Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/EC, kterým se zavedl druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008-13), bude projekt rovněž podporovat a napomáhat koordinaci a synergii mezi iniciativami Společenství v oblasti shromažďování srovnatelných dat o významných chorobách včetně nádorových onemocnění.

ricercatrice.Projekt má 6 hlavních částí. Každý z partnerů projektu provede nejprve analýzu místního kontextu, která bude vycházet ze studia domácí odborné literatury týkající se epidemiologie rakoviny děložního čípku, screeningových programů a mapování potřeb cílových skupin. Tato analýza je nutná pro další krok, kterým je identifikace a analýza příkladů dobré praxe a strategií na podporu screeningu rakoviny děložního čípku v rámci boje s tímto onemocněním.
Dále, v souladu s doporučením Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny, kde je uvedeno, že „odpovídající proškolení pracovníků je základním předpokladem kvalitního screeningu”, a v souladu s Evropskou směrnicí pro zajištění kvality při screeningu karcinomu děložního čípku (druhé vydání), která zdůrazňuje, že práce propagátorů při screeningu rakoviny je čím dále tím nezbytnější, bude v rámci projektu uspořádán kurz pro zdravotníky a pro propagátory tohoto screeningu. Oba kurzy budou připraveny tak, aby odpovídaly potřebám napříč členskými zeměmi EU, ale jejich součástí budou i moduly zaměřené dle specifických potřeb a situace v jednotlivých partnerských státech projektu. Kromě toho bude vytvořena síť pilotních center, kde budou zdravotníci proškolení v rámci projektu provádět screening karcinomu děložního čípku dle metodiky vyvinuté projektem.

ricercatrice.A konečně, na základě zmapování a analýzy všech preventivních opatření a školení realizovaných v účastnických zemích projektu, bude vytvořena e-learningová platforma, kterou budou moci využívat zájemci o školení v této  problematice z partnerských států projektu.
Mezi plánované výstupy projektu tak patří především (i) analýza místního kontextu s cílem posílit efektivnost  kurzů a preventivních opatření realizovaných v partnerských zemích projektu, (ii) zmapování a sdílení osvědčené praxe s cílem  podpořit provádění screeningu karcinomu děložního čípku, (iii) přenos výsledků projektu i na další (neúčastnické) země, (iv) vyškolení zdravotníků a propagátorů screeningu rakoviny děložního čípku, (v) zvýšení počtu osob, které podstoupily screening a (vi) sdílení poznatků partnerů projektu se zdravotními odborníky v partnerských státech projektu prostřednictvím funkční e-learnigové platformy.

Tags: screening rakoviny děložního čípku, obtížně dostupné populační skupiny, školení, prosazování screeningu, pilotní akce

 
 
 
Banner Piede