Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

O projekcie Aurora

fiocco.Celem projektu AURORA jest stworzenie wspólnej strategii dotyczącej promowania przesiewowych badań cytologicznych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, wśród kobiet w wieku rozrodczym (30-69 lat) oraz dotarcie do trudno dostępnych grup i pomoc nowym krajom członkowskim UE we wdrożeniu, opartych na praktyce programów przesiewowych badań cytologicznych. Ważnym celem jest także promocja europejskiej wymiany informacji oraz doświadczeń odnośnie rozwoju i wdrażania dobrych praktyk w profilaktyce raka szyjki macicy, jak również wspieranie tych działań. Wiedza zdobyta dzięki projektowi AURORA będzie dyseminowana w Unii Europejskiej, w szczególności w 12 nowych krajach unijnych: Łotwa, Bułgaria, Rumunia, Czechy, Cypr, Słowacja, Słowenia, Węgry i Polska.

Projekt AURORA został przygotowany zgodnie z priorytetami „Zaproszenia do składania wniosków 2009” – Programu Zdrowie działań w dziedzinie zdrowia mających na celu promocję dobrych praktyk dotyczących promocji badań cytologicznych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności w odniesieniu do populacji trudno dostępnych. Co więcej, zgodnie z Decyzją Nr 1350/2007/EC ustanawiającą drugi program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia (2008–2013), projekt AURORA będzie także wzmacniać właściwą koordynację i synergię inicjatyw Wspólnoty, dotyczących zbierania porównywalnych danych na temat głównych chorób, włączając chorobę nowotworowa.

ricercatrice.Projekt AURORA zostanie podzielony na 6 zadań głównych. Po pierwsze, partnerzy przeprowadzą analizę kontekstu lokalnego poprzez studiowanie literatury w kraju uczestniczącym, dotyczącej zachorowań na raka szyjki macicy, programów badan przesiewowych oraz potrzeb grupy docelowej. Analiza kontekstu lokalnego będzie użyteczna dla zidentyfikowania i analizy dobrych praktyk i strategii w walce z rakiem szyjki macicy, odnośnie promowania badan przesiewowych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy wśród grupy docelowej projektu. Następnie, zgodnie z Zaleceniem Rady z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie badań przesiewowych w kierunku raka (2003/878/WE), w którym stwierdzono, że “odpowiednie przeszkolenie pracowników jest warunkiem wstępnym dla badań przesiewowych wysokiej jakości” oraz według Europejskich wytycznych kontroli jakości badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy – wydanie drugie, stwierdzających, że rola grup wspierających w przesiewowych badaniach nowotworowych jest coraz bardziej niezbędna, AURORA zorganizuje kurs szkoleniowy dla personelu medycznego oraz przedstawicieli grup wspierających. Oba kursy zostaną zorganizowane na poziomie UE, jednak szczegółowe moduły zostaną dostosowane do potrzeb lokalnych partnerów oraz sytuacji charakterystycznej dla cytologicznych badań przesiewowych. Co więcej, konsorcjum projektu AURORA utworzy sieć centrów pilotażowych przeprowadzających badania przesiewowe tego typu, w celu przetestowania metodologii projektowej razem z personelem medycznym przeszkolonym w trakcie trwania projektu. Na koniec, dzięki analizie wszystkich działań prewencyjnych i szkoleniowych wdrożonych w krajach uczestniczących, zostanie stworzone środowisko e-learningowe, z którego korzystać będą mogli użytkownicy z krajów uczestniczących, zainteresowani przeszkoleniem z zagadnień projektowych.

ricercatrice.Zgodnie z celami i działaniami, oczekiwane wyniki projektu AURORA polegać będą na: analizie kontekstu lokalnego w celu zorganizowania bardziej efektywnych kursów szkoleniowych i działań prewencyjnych w krajach uczestniczących w projekcie; identyfikacji dobrych praktyk w celu zwiększenia w krajach uczestniczących ilości badań cytologicznych dzięki wymianie dobrych praktyk oraz transferowi rezultatów projektu do krajów nieuczestniczących w projekcie; szkolenia personelu medycznego oraz przedstawicieli grup wspierających, zwiększenie liczby osób przebadanych dzięki pilotażowi oraz transfer wiedzy partnerów AURORY do pracowników służby zdrowia z krajów uczestniczących w projekcie poprzez wykorzystanie środowiska e-learningowego.

Tags: Cytologiczne badania przesiewowe, Trudno dostępne populacje, Szkolenie, Wsparcie, Pilotaż

 
 
 
Banner Piede