Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Stefan S. Nicolau – Inštitút virológie
Rumunsko

Virologický inštitút Stefan S. Nicolau (IVN) je neziskový inštitút Rumunskej akadémie. IVN je jedným z popredných rumunských centier v oblasti základného biomedicínskeho výskumu, lekárskej virológie a virologického vzdelávania. Vyvinul rozličné výskumné programy financované národnými a medzinárodnými grantmi v oblasti vírusových ochorení týkajúcich sa verejného zdravia (nové arbovírusové infekcie, AIDS, vírusová hepatitída, respiračné vírusové ochorenia, plánovanie a hodnotenie národných očkovacích kampaní, uvedenie špecifických stratégií na odstránenie ochorení), typov rakoviny súvisiacich s vírusmi a antivírusovou a anti-tumorovou terapiou. V máji 2007 bolo na IVN založené Medzinárodné laboratórne centrum na výskum HIV/AIDS ako súčasť Baylor Pediatric AIDS Iniciatívy (BIPAI, Houston, Texas, USA). Medzi IVN a Baylorovou lekárskou fakultou sa začal výmenný program ako súčasť „Medzinárodného vzdelávacieho a výskumného programu AIDS (AITRP)“.

Súčasné štúdie sú venované onkogenéze HPV a bunkovým mechanizmom, ktoré riadia postup a regres cervikálnej dysplázie. IVN zaviedol molekulárne metódy na určenie genotypu HPV, vyjadrenie a metódy diskriminácie medzi produktívnymi infekciami HPV a transformujúcimi infekciami. Okrem toho sa vykonávajú epigenetické a genetické štúdie o onkogenéze zamerané na globálnu modifikáciu úrovní metylácie, dereguláciu vyjadrenia génov DNA-metyltransferázy a zmeny v modeloch génovej metylácie. Nová výskumná oblasť je zameraná na metylačný model miRNA a jeho génové vyjadrenie.

Od roku 1949 na inštitúte pracuje predseda oddelenia virológie Lekárskej a farmaceutickej univerzity „Carol Davila“, kde sa dnes viac než 800 študentov zúčastňuje na kurzoch virológie.

www.virology.ro

 
 
 
Banner Piede