Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

O projekte AURORA

Projekt AURORA má za cieľ:

  • identifikovať spoločné účinné stratégie pre propagáciu skríningu karcinómu krčka maternice v nových členských štátoch Európskej únie,
  • zaistiť pokrytie skríningom i u ťažko dostupných skupín,
  • pomôcť novým členským štátom Európskej únie pri implementácii skríningu (v zmysle medicíny založenej na dôkazoch),
  • podporovať výmenu informácií a praktických skúseností z prevencie rakoviny krčka maternice a s ňou súvisiacou osvetovou a propagačnou činnosťou.

Získané poznatky budú šírené v rámci Európskej únie, najmä v 12 partnerských krajinách: Lotyšsko, Litva, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika, Cyprus, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko a Grécko.

1.    Partneri projektu štúdiom domácej i zahraničnej literatúry vykonali v partnerských krajinách analýzu lokálnej situácie: epidemiológia karcinómu krčka maternice - skríningové programy - mapovanie potrieb cieľových skupín. Analýza bude prospešná pre identifikáciu správnej praxe a stratégií na podporu skríningu rakoviny krčka maternice.

2.    Následne AURORA zorganizuje kurzy pre zdravotníkov a propagátorov skríningu. Kurzy budú organizované na úrovni        Európskej únie, ale špecifické moduly budú prispôsobené lokálnym potrebám partnerov a špecifickej situácii v skríningu rakoviny krčka maternice.

3.    Konzorcium AURORA vytvorí ďalej sieť pilotných centier, kde budú zdravotníci preškolení v rámci projektu vykonávať skríning rakoviny krčka maternice podľa metodiky vyvinutej projektom.

4.    Na základe zmapovania a analýzy všetkých preventívnych opatrení a školení realizovaných v partnerských krajinách bude vytvorená E-learningová platforma, ktorú budú môcť využívať záujemcovia o školenie v tejto problematike z partnerských krajín projektu.

Tags: skríning rakoviny krčka maternice, ťažko dosiahnuteľné skupiny, školenie, propagácia, pilotné aktivity

 
 
 
Banner Piede